Adviesbureau voor innovatieve plantenteelt

Feeding the city. InnoPlant is een adviesbureau voor stedelijke voedselproductie. InnoPlant denkt mee, ontwerpt en realiseert innovatieve voedselsystemen.

Permacultuur als inspiratiebron voor moderne teelttechniek

InnoPlant haalt inspiratie uit de permacultuur voor het ontwerp van moderne teelten. Idee is de natuur gebruiken in plaats van tegenwerken. Resultaat is telen in een natuurlijk ecosysteem!

Feeding/ Greening the City

InnoPlant adviseert ontwerpers en ontwikkelaars die eetbaar groen willen implementeren in de urbane omgeving en de periferie. Kernkwaliteiten zijn biodiversiteit en teelten in polyculturen. Ook vertikale teelten kunnen daarbij horen als dat in de omgeving past. De eetbare gewassen worden integraal onderdeel van de locatie en de bebouwing, waarbij gebruikers meegenomen worden in het ontwerpproces. De teeltwijze past bij de financiële projectontwikkeling en sluit aan bij de achtergrond van de gebruikers. Iets wat belangrijk is voor eetbaar groen. Hierdoor biedt het groen meerwaarde voor de ontwikkelaars, de bewoners en voor andere gebruikers van de ruimte!

Agro-Ecologisch Advies

InnoPlant adviseert land- en tuinbouworganisaties op het gebied van biodiversiteit en kringlooplandbouw in de praktijk. InnoPlant werkt mee aan het opbouwen en consulteren van netwerken, het ontwerpen van innovaties en het ontwikkelen en realiseren van innovatieve systemen in de praktijk. Hierdoor is de mate van innovativiteit hoog en wordt de implementatie van nieuwe systemen gedragen door ondernemers.

Natuur en landschap

InnoPlant adviseert boeren, landschapsarchitecten en planologen om natuur-inclusieve landbouw te ontwikkelen en te integreren in nieuwe landschappen. Door de methode van InnoPlant worden de belangen van verschillende stakeholders meegenomen in het ontwerpproces, waarbij het businessplan van de boerderij bijdraagt aan duurzaam systeemontwerp. Het resultaat is integratie van biodiverse landbouw en landschap op een duurzame manier.